C O N T E N T S
Biopolymers and cell. 2010. Vol. 26. N 3

   

       
Reviews
SHEVCHENKO G. V.        

Cell cycle and epigenetic changes of plant DNA

163-174

Summary Full text in Russian English version
         

KRAVETS V. S., KOLESNIKOV Ya. S., KRETYNIN S. V., KABACHEVSKAYA E. M., LIAHNOVITCH G. V., BONDARENKO O. M., VOLOTOVSKY I. D., KUKHAR V. P.

       

Molecular and genetics approaches for investigation of phospholipase D role in plant cells

175-186

Summary Full text in Russian English version
         
Structure and Functions of Biopolymers
GARMANCHOUK L. V., PYASKOVSKAYA O. N., SOLYANIK G. I.        

Influence of pro-angiogenic cytokines on proliferative activity and survival of endothelial cells

187-193

Summary Full text in Ukrainian English version
         

KHUSSAINOVA E. M., BULENTAYEVA Z. A., BEKMANOV B. O., DJANSUGUROVA L. B., BERSIMBAYEV R. I.

       

Relations between nitric oxide synthase DNOS1, Hsp70 and apoptosis regulatory gene grim in Drosophila melanogaster after heat stress induction

194-199

Summary Full text in English
         
Molecular and Cell Biotechnologies

DYBKOVA S. M., ROMAN’KO M. E., GRUZINA T. G., RIEZNICHENKO L. S., ULBERG Z. R., USHKALOV V. O., GOLOVKO A. M.

       

Comet assay application for determining genotoxicity of veterinary vaccines preparations

200-204

Summary Full text in Ukrainian English version
         

GALAGAN N. P., KLYMENKO N. Y., OREL I. L., NOVIKOVA E. A., TUROV V. V.

       

Biofunctional nanomaterials based on ultra fine silica, protein and aminocarbohydrates

205-213

Summary Full text in Russian English version
       

Biomedicine

DYBKOV M. V., GARTOVSKA I. R., MALIUTA S. S., TELEGEEV G. D.        

Detection of V617F mutation of gene jak2 at patients with chronic myeloproliferative neoplasms

214-217

Summary Full text in Ukrainian English version
         
Bioorganic Chemistry
KOPICH V. N., KRETYNIN S. V., KHARCHENKO O. V., LITVINOVSKAYA R. P., CHASHINA N. M., KHRIPACH V. A.        

Effect of 24-epibrassinolide on lipoxygenase activity in maize seedlings under cold stress

218-224

Summary Full text in Ukrainian English version
         
Chronicle and Information

III International Meeting «Early events in Human Pathologies» (29 May–1 June 2010, Barbizon, France)

225-250

Full text in English
         
Jubilee

80 years anniversary of Prof. V. Ya. Maleev

251-252

Full text in Ukrainian