C O N T E N T S
Biopolymers and cell. 2010. Vol. 26. N 6

       
Reviews
SOLOMKO A. P., ZAHARUK O. A., CHASHCHINA L. I., STROKOVSKAYA L. I.        

Baculovirus integration with the vertebrate cells in system in vitro

441-449

Summary Full text in Russian    
         

GORDIYUK V. V.

       

Genetic and epigenetic changes in malignant cells of tumors of urogenital organs

450-460

Summary Full text in Russian English version
         

KOVALCHUK M. V.

       

Some aspects of RNA repair and editing

461-471

Summary Full text in Russian
         
Structure and Function of Biopolymers
VASHCHENKO O. V., PASHYNSKA V. A., KOSEVICH M. V., PANIKARSKAYA V. D., LISETSKI L. N.        

Modulation of bisquaternary ammonium agents effect on model biomembranes by complex formation with an organic anion

472-477

Summary Full text in Russian English version
         

GUDZERA O. I., YAREMCHUK A. D., TUKALO M. A.

       

Functional role of C-terminal domain of Thermus thermophilus leucyl-tRNA synthetase

478-485

Summary Full text in Russian
         

ROZHKO O. T., KAPUSTIAN L. M., BOBYK V. I., SAVYNSKA L. O., TYKHONKOVA I. O., RYABENKO D. V., USENKO V. S., SIDORIK L. L.

       

Expression and subcellular localization of p70S6 kinase under heart failure

486-491

Summary Full text in Russian
         
Molecular and Cell Biotechnologies

NIKOLAIEV Iu. S., GORBATIUK O. B., TSAPENKO M. V.

       

The development of strategy for obtaining single-chain recombinant antibodies against cell-surface biomarkers on the example of human CD34

492-498

Summary Full text in Russian
         

Genomics, Transcriptomics, Proteomics

TWARDOVSKA M. O., DROBYK N. M., MELíNYK V. M., KONVALYUK I. I., KUNAKH V. A.        

Genome variability of some Gentiana L.species in nature and in culture in vitro: RAPD-analysis

499-507

Summary Full text in Ukrainian English version
         

Bioorganic Chemistry

PALCHYKOVSKA L. G., ALEXEEVA I. V., NEGRUTSKA V. V., KOSTYUK Yu. K., INDYCHENKO T. M., KOSTENKO O. M., KRYVOROTENKO D. V., SHVED A. D., DUBEY I. Ya.        

Inhibition of in vitro transcription by 2-arylidene derivatives of thiazolo[3,2-]benzimidazol-3(2H)-one

508-511

Summary Full text in English
         

Short Communications

GUDKOVA D. O., PANASYUK G. G., NEMAZANYY I. O., FILONENKO V. V.        

Novel antibodies against RCD-8 as a tool to study processing bodies

512-516

Summary Full text in English
         
Jubilee

80 years Anniversary of Academician of NAS of Ukraine G. Kh. Matsuka

517

Full text in Ukrainian