Biopolym. Cell. 1994; 10(2)
Gershenson S. M., Alexandrov Yu. N.
Biopolym. Cell. 1994; 10(2):5-10.
Kozyrovska N. A., Alexeyev M. F., Kovtunovich G. L., Gun'kovska N. V., Kordyum V. A.
Biopolym. Cell. 1994; 10(2):17-23.
Turkovskaya H. V., Shalak V. F., Semenikhin K. V., Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 1994; 10(2):24-27.
Timoshenko A. V., Gerasimova L. K., Kolupaeva L. I., Cherenkevich S. N.
Biopolym. Cell. 1994; 10(2):28-31.
Kozlov E. A., Levitina T. L., Bobrovskaya M. T., Rodnin N. V., Miroshnichenko O. S., Latischko N. V., Gudkova L. V.
Biopolym. Cell. 1994; 10(2):45-48.
Bobrovskaya M. T., Latischko N. V., Levitina T. L., Miroschnichenko O. S., Gudkova L. V., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1994; 10(2):49-51.
Pater L. V., Chripunov V. A., Kvitnitskaya A. B., Prima V. I., Obolenskaya M. Yu., Platonov O. M.
Biopolym. Cell. 1994; 10(2):57-60.
Sorokin V. A., Valeev V. A., Gladchenko G. O., Blagoi Yu. P., Ryazanova O. A., Sukhodub L. F.
Biopolym. Cell. 1994; 10(2):61-68.