Biopolym. Cell. 1994; 10(3-4)
Kozlov A. V., Tkachuk Z. Yu., Slukvin I. I., Tchernyshev V. P., Mikhailopoulo I. A.
Biopolym. Cell. 1994; 10(3-4):52-57.
Gusak N. M., Gorownko N. G., Homenko N. L., Buzhievskaya T. I.
Biopolym. Cell. 1994; 10(3-4):58-62.
Zayas A. I., Stekhin I. N., Putilina N. V., Levenko B. A.
Biopolym. Cell. 1994; 10(3-4):84-88.
Zayas A. I., Stekhin I. N., Putilina N. V., Levenko B. A.
Biopolym. Cell. 1994; 10(3-4):89-92.
Fedorenko E. S., Irodov D. M., Lihacheva L. I., Podolskaya S. M., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1994; 10(3-4):93-99.
Kirik D. L., Shablovskaya E. A., Plugatir V. M., Ralko N. M., Kickot V. I., Krolevetskaya N. M.
Biopolym. Cell. 1994; 10(3-4):100-102.
Short Communications
Petrenko O. I., Strokovskaya L. I., Solomko A. P.
Biopolym. Cell. 1994; 10(3-4):105.