Biopolym. Cell. 1997; 13(1)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Blagoi Yu. P., Zozulya V. N., Voloshin I. M., Makitruk V. L., Shalamay A. S., Shcherbakova A. S.
Biopolym. Cell. 1997; 13(1):22-29.
Cell Biology
Pogrebnyak N. Ya., Shisha L. N., Storozhenko S. V., Yuzefovich L. I., Dittrich B., Gleba Yu. Yu.
Biopolym. Cell. 1997; 13(1):60-62.
Levitsky E. L., Gubskiy Yu. I., Primak R. G., Goryushko A. G., Marchenko A. N., Vistunova I. E.
Biopolym. Cell. 1997; 13(1):63-69.
Genome and Its Regulation
Tchuraev R. N.
Biopolym. Cell. 1997; 13(1):75-81.
Viruses and Cell