Biopolym. Cell. 1997; 13(2)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Prima V. I., Melnik N. A., Martynenko E. I., Bartish G. V., Tchaikovskaya T. L., Obolenskaya M. Yu.
Biopolym. Cell. 1997; 13(2):113-115.
Levanets O. V., Naidenov V. G., Woodmaska M. I., Matsuka G. H., Kornelyuk A. I.
Biopolym. Cell. 1997; 13(2):121-126.
Abgarian G. A., Weinreb G. E., Kharkyanen V. N.
Biopolym. Cell. 1997; 13(2):135-141.
Cell Biology
Yegorov O. V., Panchenko L. P., Skripal I. G., Amirkhanov N. V.
Biopolym. Cell. 1997; 13(2):142-149.
Genome and Its Regulation
Molecular Mechanisms of Differentiation
Vagyna I. N., Evsikov S. V., Solomko A. P.
Biopolym. Cell. 1997; 13(2):161-167.