Biopolym. Cell. 2002; 18(1)
Reviews
Strokovskaya L. I., Kikhno I. M., Meleshko R. A.
Biopolym. Cell. 2002; 18(1):3-12.
Structure and Function of Biopolymers
Khashimova Z. S., Kuznetsova N. N., Saitmuratova O. Kh., Sadikov A. A.
Biopolym. Cell. 2002; 18(1):57-61.
Nasibullin R. S., Kosareva D. I., Serebrenik M. A., Spirikhin L. V.
Biopolym. Cell. 2002; 18(1):76-80.
Short Communications