Biopolym. Cell. 2003; 19(3)
Jubilee
Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):209-210.
Reviews
Artyukh V. P., Goister O. S., Khmelnitsky G. A., Starodub N. F.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):216-223.
Structure and Function of Biopolymers
Pogrebnaya A. P., Markeyeva N. V., Lisogubov V. V., Fridberg A. M., Zabashnyi S. I., Usenko V. S., Filonenko V. V., Pogrebnoy P. V., Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):231-237.
Cell Biology
Garnik E. Yu., Konstantinov Yu. M., Smakov V. N.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):247-251.
Kordyum V. A., Toporova E. K., Okunev O. V., Pokholenko Y. A., Suchorada E. M., Ruban T. A., Andrienko V. I., Irodov D. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):252-256.
Genome and Its Regulation
Balashova I. A., Feit V. I., Sivolap Yu. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):257-261.
Viruses and Cell
Rybalko S. L., Khristova M. L., Shapiro A. V., Varbanets L. D., Zubkova N. L., Zadorozhna V. I., Ivans'ka N. V., Sorokulova I. B., Grytsak T. F., Furzikova T. M., Pinchuk I. I., Patskovski Yu. V., Diadiun S. T., Smirnov V. V., Urdaci M. A.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):262-269.
Borisenko L. G., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):270-273.
Molecular and Cell Biotechnologies
Slavchenko I. Yu., Boreyko E. V., Vorobey N. V., Gavrysh T. G., Pehota E. N., Kordyum V. A.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):274-280.
Bioorganic Chemistry
Tarnavskiy S. S., Dubinina G. G., Golovach S. M., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):287-291.
Short Communications
Potyahaylo A. L., Bolsunova O. I., Zayika L. A., Potopal'sky A. I., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):292-294.
Fedorkova O. M., Bobyk V. I., Ryabenko D. V., Danilova V. M., Matsuka G. Kh., Sidorik L. L.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):295-297.
Zarudnaya M. I., Potyahaylo A. L., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2003; 19(3):298-303.