Biopolym. Cell. 1986; 2(5)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Pakhomov D. V., Vologodskii A. V.
Biopolym. Cell. 1986; 2(5):240-245.
Margulis B. A.
Biopolym. Cell. 1986; 2(5):246-251.
Gabuev I. S., Mazanov A. L., Brezgunov V. N., Prelova I. N., Koleznev A. S.
Biopolym. Cell. 1986; 2(5):251-256.
Shurkhal A. V., Azimbaeva G. T., Podogas A. V., Musabekov K. B., Pasechnik V. A.
Biopolym. Cell. 1986; 2(5):261-266.
Zhagars A. H., Zeltinch A. A., Pavlovicha D. I., Zemitis J. A., Dregeris J. J.
Biopolym. Cell. 1986; 2(5):266-269.
Gene-Engineering Biotechnology
Stenko A. S., Matselyukh B. P., Dekhtyarenko T. D., Stephanishin E. E., Stefanov A. V., Bezkorovainaya N. K., Polishchuk L. V., Mashkovsky N. N.
Biopolym. Cell. 1986; 2(5):270-274, 278.
Short Communications
News Items and Information