Biopolym. Cell. 2004; 20(6)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Veselkov A. N., Eaton R. J., Pahomov V. I., Rogova O. V., Volynkin V. S., Semanin A. V., Djimant L. N., Davies D. B.
Biopolym. Cell. 2004; 20(6):479-492.
Cell Biology
Genome and Its Regulation
Marchenko M. M., Kopyl'chuk G. P., Shmarakov I. O.
Biopolym. Cell. 2004; 20(6):511-514.
Molecular Mechanisms of Differentiation
Tsyba L. O., Skrypkina I. Ya., Nikolaienko O. V., Ferenets G. O., Gordiyuk V. V., Gardiner K., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2004; 20(6):515-523.
Molecular and Cell Biotechnologies
Kovalchuk M. V., Lytvynenko T. L., Kononuchenko O. V., Voznyuk T. M., Rymar S. Yu., Negrutska V. V., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2004; 20(6):530-534.
Bioorganic Chemistry