Biopolym. Cell. 2005; 21(3)
Reviews
Discussions
Genome and Its Regulation
Kostetskaia E. V., Kostetskii I. E., Zile M. H.
Biopolym. Cell. 2005; 21(3):250-257.
Viruses and Cell
Molecular and Cell Biotechnologies
Lar O. V., Kovtunovych G. L., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2005; 21(3):264-269.
Pokholenko I. O., Titok T. G., Sukhorada O. M., Ruban T. A.
Biopolym. Cell. 2005; 21(3):270-274.
Molecular Biophysics
Bioorganic Chemistry
Prykhod'ko A. O., Yakovenko O. Ya., Golub A. G., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2005; 21(3):287-292.
Short Communications
Panasyuk G. G., Nemazanyy I. O., Gout I. T., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2005; 21(3):293-295.