Biopolym. Cell. 2006; 22(5)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Cell Biology
Glazko T. T., Iatsyshyna A. P., Pidpala O. V., Vavilina I. V., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2006; 22(5):350-354.
Molecular Biomedicine
Rybalko S. L., Pokas Ye. V., Dieyev V. A., Liaskovski T. M., Furzikova T. M., Diadiun S. T., Ivanskaya N. V., Nastoyashcha N. I., Verkhatsky P. P., Salkov S. T.
Biopolym. Cell. 2006; 22(5):355-362.
Molecular Biophysics