Biopolym. Cell. 2007; 23(4)
Chronicle and Information
Structure and Function of Biopolymers
Kanibolotsky D. S., Novosil'naya A. V., Negrutskii B. S., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2007; 23(4):307-317.
Malanchuk O. M., Palchevskyy S. S., Pozur V. K., Gout I. T., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2007; 23(4):318-323.
Cell Biology
Maidanyuk D. M., Andreev I. O., Spiridonova K. V., Kunakh V. A.
Biopolym. Cell. 2007; 23(4):324-331.
Molecular and Cell Biotechnologies
Iatsyshyna A. P., Kvasha S. M., Pidpala O. V., Ruban T. P., Vagina I. M., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2007; 23(4):338-346.
Molecular Biomedicine
Dmitrenko V. V., Bojko O. I., Shostak K. O., Vitak N. Ya., Bukreeva T. V., Rozumenko V. D., Malysheva T. A., Shamayev M. I., Zozulya Yu. P., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2007; 23(4):347-362.
Molecular Biophysics
Bioinformatics
Tokovenko B. T., El'skaya A. V., Obolenskaya M. Yu.
Biopolym. Cell. 2007; 23(4):368-375.