Biopolym. Cell. 2015; 31(1)
Jubilee
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Rudenko E. E., Lapska Y. V., Gerashchenko G. V., Stakhovsky E. O., Vikarchuk M. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2015; 31(1):29-33.
Molecular Biomedicine
Tkach I. R., Sosnina K. O., Huleyuk N. L., Terpylyak O. I., Zastavna D. V., Weise A., Kosyakova N., Liehr T.
Biopolym. Cell. 2015; 31(1):38-45.
Viruses and Cell
Shevchenko T. P., Tymchyshyn O. V., AlDalain E., Bysov A. S., Budzanivska I. G., Shevchenko O. V., Polishchuk V. P.
Biopolym. Cell. 2015; 31(1):57-62.
Bioinformatics
Methods
Chronicle and Information