Biopolym. Cell. 2016; 32(4)
Reviews
Singatulina A. S., Pestryakov P. E.
Biopolym. Cell. 2016; 32(4):245-261.
Molecular and Cell Biotechnologies
Stepurska K. V., Korobko M. I., Arkhypova V. M., Soldatkin O. O., Lagarde F., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2016; 32(4):271-278.
Molecular Biomedicine
Dmytruk I. M., Makukh H. V., Thyrkus M. Y., Kitsera N. I.
Biopolym. Cell. 2016; 32(4):279-288.
Bioorganic Chemistry
Inshyn D. I., Chernii S. V., Kovalska V. B., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2016; 32(4):289-299.
Chronicle and Information