Biopolym. Cell. 2016; 32(6)
Reviews
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Chesnokov M. S., Krivtsova O. M., Skovorodnikova P. A., Makarova A. S., Kustova I. F., Logacheva M. D., Penin A. A., Klepikova A. V., Shavochkina D. A., Kudashkin N. E., Moroz E. A., Patyutko Y. I., Kotelnikova E. A., Lazarevich N. L.
Biopolym. Cell. 2016; 32(6):418-432.
Molecular and Cell Biotechnologies
Vagyna I. N., Zaharuk O. A., Strokovska L. I., Vagyn Y. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2016; 32(6):433-441.
Molecular Biomedicine
Bioorganic Chemistry
Antonyuk V. O., Klyuchivska O. Yu., Antonyuk R. V., Lozynskyi A. V., Pohranychna Kh. R., Lesyk R. B., Stoika R. S.
Biopolym. Cell. 2016; 32(6):461-467.
Short Communications
Negrutska V. V., Saraieva I. V., Kostina V. G., Alexeeva I. V., Lysenko N. A., Dubey I. Ya.
Biopolym. Cell. 2016; 32(6):468-471.