Biopolym. Cell. 2018; 34(3)
Reviews
Orlovska I. V., Yakovenko I. O., Haidak A. H., Zmejkoski D. Z., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2018; 34(3):171-195.
Molecular and Cell Biotechnologies
Bioorganic Chemistry
Paiuk O. L., Mitina N. Ye., Myagkota O. S., Volianiuk K. A., Musat N., Stryganyuk G. Z., Reshetnyak O. V., Kinash N. I., Hevus O. I., Shermolovich Yu. G., Zaichenko A. S.
Biopolym. Cell. 2018; 34(3):207-217.
Trokhymchuk T. Yu., Shalamay A. S., Zavelevich M. P., Palchykovska L. G., Vasylchenko O. V., Rybalko S. L., Starosyla D. B., Diadiun S. T.
Biopolym. Cell. 2018; 34(3):218-228.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Mishchenko L. T., Dunich A. A., Shcherbatenko I. S.
Biopolym. Cell. 2018; 34(3):229-238.
Bioinformatics