Biopolym. Cell. 2018; 34(5)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Labunets I. F., Rodnichenko A. E.., Melnyk N. O, Rymar S. E., Utko N.A., Gavrulyk-Skyba G. O., Butenko G. M.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):350-360.
Molecular Biomedicine
Molecular and Cell Biotechnologies
Shkotova L. V., Woloshina I. M., Kovalchuk V. V., Zhybak M. T., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):367-373.
Bioorganic Chemistry
Kuperman M. V., Snihirova Y. V., Kryvorotenko D. V., Losytskyy M. Yu., Kovalska V. B., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):374-386.
Didan Yu. V., Ilchenko M. M., Negrutska V. V., Dubey L. V., Ryazanova O. A., Dubey I. Ya.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):387-399.
Viruses and Cell
Smutko O. Yu., Radchenko L. V., Fesenko A. Yu., Holubka O. S., Budzanivska I. G., Mironenko A. P.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):400-408.