Biopolym. Cell. 2019; 35(1)
Reviews
Gerush I.V., Ferenchuk Ye.O.
Biopolym. Cell. 2019; 35(1):3-15.
Structure and Function of Biopolymers
Semeniuk D. O., Starenka I. O., Pogribna A. P., Sokol I. V., Govsieiev D. O.
Biopolym. Cell. 2019; 35(1):16-20.
Molecular Biomedicine
Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Novokhatska O. V., Nemesh Y. M., Syvak L. A., Tarasenko T. Ye., Grabovoy A. N., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2019; 35(1):21-29.
Matvieieva A. S., Kovalevska L. M., Ivanivska T. S., Klein E., Kashuba E. V.
Biopolym. Cell. 2019; 35(1):30-38.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Gerashchenko G. V., Grygoruk O. V., Rosenberg E. E., Bondarenko Yu. M., Kashuba E. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2019; 35(1):39-53.
Bioorganic Chemistry
Antonyuk V. O., Skorohyd N. R., Lozynskyi A. V., Antonyuk R. V., Lesyk R. B., Stoika R. S.
Biopolym. Cell. 2019; 35(1):54-63.
Viruses and Cell
Mishchenko L. T., Dunich A. A., Skrypkina I. Ya., Kozub N. O.
Biopolym. Cell. 2019; 35(1):64-77.