Biopolym. Cell. 2020; 36(6)
Reviews
Kukharenko O. Ye., Terzova V. O., Zubova G. V.
Biopolym. Cell. 2020; 36(6):409-422.
Molecular and Cell Biotechnologies
Hnatiuk I. S., Varchenko O. I., Kuchuk M. V., Parii M. F., Symonenko Yu. V.
Biopolym. Cell. 2020; 36(6):423-432.
Methods
Shuvalova N. S., Toporova O. K., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2020; 36(6):433-445.
Viruses and Cell
Bioorganic Chemistry
Drapak I. V., Logoyda L. S., Shtoyko N. Ye., Sulyma M. I., Chaban T. I., Matiychuk V. S.
Biopolym. Cell. 2020; 36(6):457-465.
Protopopov M. V., Vdovin V. S., Lukashov S. S., Ostrynska O. V., Borysenko I. P., Borovykov O. V., Starosyla S. A., Bilokin Y. V., Kukharenko O. P., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2020; 36(6):466-476.
Chronicle and Information
Biopolym. Cell. 2020; 36(6):477-478.