Biopolym. Cell. 2021; 37(3)
Viruses and Cell
Hula N. M., Chumak A. A., Berdyshev A. G., Kosiakova G. V., Goridko T. M., Meged’ O. F., Asmolkova V. S., Porva Yu. I., Rybalko S. L., Dyadun S. T., Starosyla D. B., Deryabin O. M.
Biopolym. Cell. 2021; 37(3):167-176.
Bioorganic Chemistry
Vdovin V. S., Lukashov S. S., Borysenko I. P., Borovykov O. V., Protopopov M. V., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2021; 37(3):177-184.
Chronicle and Information