Biopolym. Cell. 1989; 5(2)
Discussions
Neznanov N. S., Makarova I. V., Kramerova I. A., Gazaryan K. G.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):43-47.
Kramerova I. A., Zelenin M. G., Vorontsova M. M., Kolobkov S. L., Monakova T. E.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):47-51.
Kostetsky I. E., Shpilevaya S. P., Likhacheva L. I., Zharova L. C., Irodov D. M., Kirillova V. S., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):51-58.
Neborachko L. N., Lukash L. L., Troyanovsky B. M., Varzanova I. S., Buzhievskaya T. I., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):58-61.
Structure and Function of Biopolymers
Tkachuk Z. Yu., Tkachuk L. V., Kvasyuk E. I., Zaitseva G. V., Kalinichenko E. N., Mikhailopulo I. A., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):69-73, 106.
Cell Biology
Fuki I. V., Preobrazhensky S. N., Misharin A. Yu., Bushmakina N. G., Menshchikov G. B., Repin V. S.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):74-78.
Molecular Mechanisms of Differentiation
Matveeva N. A., Alyoshkin V. A., Chasovnikova L. V., Stefani D. V., Lavrentyev V. V.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):89-93.
Short Communications
Landau S. M., Sasina L. K., Shlyankevich M. A., Dreeze O. B.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):94-97.
Nguyen T. N. H., Ton T. N. B., Tarasenko V. A., Kozyrovskaja N. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):97-99.
Yaremchuk A. D., Tukalo M. A., Egorova S. P., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1989; 5(2):102-104.
Book Review