Biopolym. Cell. 1990; 6(4)
Discussions
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Mrevlishvili G. M., Lapiashvili G. N., Mdzinarashvili T. J., Gorgoshidze M. Z., Kharatishvili M. G., Yakobashvili N. E.
Biopolym. Cell. 1990; 6(4):43-47.
Vardevanyan P. O., Karapetyan A. T., Terzikyan G. A., Vardapetyan R. R., Danielyan E. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(4):48-51.
Govorun D. N., Mishchuk Ya. R., Zheltovsky N. V.
Biopolym. Cell. 1990; 6(4):79-83.
Gene-Engineering Biotechnology
Ribkinska T. A., Vartanyan O. A., Filonenko V. V., Sidorik L. L., Kornelyuk A. I., Beresten S. F.
Biopolym. Cell. 1990; 6(4):97-101.
Short Communications