Biopolym. Cell. 1991; 7(5)
Reviews
Danilov V. I., Slyusarchuk O. N., Poltev V. I., Brickmann J. A. W., Alderfer J. L., Wollman R. M.
Biopolym. Cell. 1991; 7(5):5-14.
Structure and Function of Biopolymers
Ribkinska T. A., Kornelyuk A. I., Beresten S. F., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1991; 7(5):33-36.
Vlassov V. V., Zarytova V. F., Ivanova E. M., Krendelev Yu. D., Ovander M. N., Ryte A. S.
Biopolym. Cell. 1991; 7(5):37-41.
Mostovnikov V. A., Mostovnikova G. R., Plavskh V. Yu., Tret'yakov S. A.
Biopolym. Cell. 1991; 7(5):42-50.
Cell Biology
Korostash M. A., Butsko E. V., Kovtun E. V., Parokonnyy A. S.
Biopolym. Cell. 1991; 7(5):55-62.
Genome and Its Regulation
Gershenson S. M., Alexandrov Yu. N., Shandala T. V., Aizenzon M. G., Subbota R. P.
Biopolym. Cell. 1991; 7(5):86-97.
Belyakova N. V., Kravetskaya T. P., Valter S. N., Polevaya E. V., Shevelev I. V., Krutyakov V. M.
Biopolym. Cell. 1991; 7(5):98-103.