Biopolym. Cell. 1993; 9(3)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Gubsky Yu. I., Levitsky E. L., Primak R. G., Goriushko A. G., Lenchevskaya L. K., Matushrin V. A., Vistunova I. E., Sachenko L. G.
Biopolym. Cell. 1993; 9(3):27-34.
Yarmoluk S. M., Ivanova E. M., Ovander M. N., Alekseeva I. V., Shalamay A. S., Zarytova V. F.
Biopolym. Cell. 1993; 9(3):34-38.
Levitina T. L., Bobrovskaja M. T., Gusak N. M., Miroschnichenko O. S., Gudkova L. V., Latyschko N. V., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1993; 9(3):42-45.
Short Communications
Prima V. I., Martynenko E. I., Pater L. V., Vagin Yu. V.
Biopolym. Cell. 1993; 9(3):52-54.
Krupin V. D., Kurilko S. A., Tkachenko V. N., Gorbenko G. P., Tovstyak V. V.
Biopolym. Cell. 1993; 9(3):54-56.