Biopolym. Cell. 1993; 9(6)
Reviews
Levitsky E. L., Gubsky Yu. I., Chabanny V. N., Volkov G. L., Novikova S. N.
Biopolym. Cell. 1993; 9(6):13-21.
Structure and Function of Biopolymers
Ivanov A. I., Korolenko E. A., Korolik E. V., Sarnatskaja V. V., Melestchenko L. A., Nikolaev V. G., Zhbankov R. G., von Appen K.
Biopolym. Cell. 1993; 9(6):35-40.
Cell Biology
Bobik V. I., Veberov A. V., Ryabenko D. V., Dubrovskaya G. V., Rodnin N. V., Sidorik L. L.
Biopolym. Cell. 1993; 9(6):63-66.
Chesnokov Yu. V., Shevkun O. B., Glushakova A. A.
Biopolym. Cell. 1993; 9(6):66-70.
Shevchenko A. A., Lobanok E. S., Vorobey A. V.
Biopolym. Cell. 1993; 9(6):71-74.
Genome and Its Regulation
Tkachuk Z. Yu., Yakovenko T. G., Kalenchuk A. N., Muzychenko B. S.
Biopolym. Cell. 1993; 9(6):78-85.
Gene-Engineering Biotechnology
Chronicle and Information