Biopolymers and cell. 1990. Vol.6. N 2

 

C O N T E N T S

         
KALININ V. N.          

Present Approaches in DNA-Diagnosis of Hereditary Diseases

5-12

Summary Full text
         
BUZHIEVSKAYA T. I., CHERNENKO V. Yu., POLISHCHUK L. A.          

Present and Future of the Gene Therapy of Inherited Protease a1-Inhibitor Deficiency

12-17

Summary Full text
         
PEREVOZCHIKOV A. P., VAISMAN B. L., DOZORTSEV D. I., SOROKIN A. V., ORLOV S. V., DENISENKO A. D., DYBAN A. P., KLIMOV A. N.          

The Transgenic Rabbits Containing a Human apoA-I Antisense Gene as a Model for Genetic Correction of Atherogenic Disturbances of Lipid Metabolism

17-24

Summary Full text
         
IGNATIEVA T. V., GOLINSKY G. F.          

Transgenic Rats Expressing Human Growth Hormone Gene as a Model of Some Types of Diabetes

24-31

Summary Full text
         
DOLZHANSKAYA N. B., MANDELSHTAM M. Yu., PATKIN E. L., KUZNETSOV A. S., VIKHANSKAYA F. L., KRUTILINA R. I., GAITSKHOKI V. S.          

A Model for Genetic Correction in Family Hypercholesterolemia

31-35

Summary Full text
         
NIKOLENKO M. I., ARBUZOVA S. B.          

Selection of Optimal Conditions for Polymerase Chain Reaction for Identification of Mutations in 12th Exon of Gene of Human Phenylalanine Hydroxylase

35-38

Summary Full text
         
AKHMEDOV A. T., NAMSARAEV E. A., ZAITSEVA E. M., ZAITSEV E. N., LANTSOV V. A.          

Study of Recombination Activity in Mammalian Cell Extracts

38-45

Summary Full text
         
ASEEV M. V., IVASHCHENKO T. E., GORBUNOVA V. N., BARANOV V. S.          

RFLP-Analysis and Haemophilia A Diagnostics with DNA Probes

45-52

Summary Full text
         
GORBUNOVA V. N., KRASILNIKOV V. V., ASEEV M. V., SANTZEVITCH N. V., BARANOV V. S.        

RFLP Analysis of Duchenne Muscular Distrophy Gene in Population of Leningrad and in High Risk Families

52-55

Summary Full text
         
IVASHCHENKO T. E., GORBUNOVA V. N.. ASEEV M. V., BARANOV V S VINOGRADOV S. V., BERLIN Yu. A., GOLTZOV A. A., KABOEV O K, SCHWARTZ E. I.          

Analysis of Restriction Polymorphism of D7S23 Locus by Polymerase Chain Reaction with KM-19 probe in Population and Cystic Fibrosis Families

55-60

Summary Full text
         
LIVSHITZ L. A., GRYSHKO V. I., KRAVCHENKO S. A., IVASHCHENKO T. E., BARANOV V. S., BUZHIEVSKAYA T. I.          

Analysis of DNA Polymorphism in the Regions Closely Linked with Cystic Fibrosis Gene in Kiev Population

60-64

Summary Full text
         
VORONINA O. V., GAITSKHOKI V. S., IVASHCHENKO T. E., BARANOV V. S., GORBUNOVA V. N.. KALININ V. M., LIVSHITZ L. A., VENOZHINSKIS M. T.          

Population and Family Analysis of Polymorphism of DNA Sequences Linked to the Cystic Fibrosis Gene

65-71

Summary Full text
         
SHULZHENKO V. N., NOVIKOVA S. N., KOSTETSKY I. E., BOGATSKAYA L. N., FROLKIS V. V, KORDIUM V. A.          

Transfer of Cloned Human Gene ApoA1 into Adult and Old Rabbits

71-76

Summary Full text
         
TITOK T. G., KOSTETSKY I. E., CHAIKOVSKAYA T. L., KOCHUBEJ T. P., ZHAROVA L. G., KIRILENKO S. D., MELNIK I. M., SILVANSKAYA E. M., BUZHIEVSKAYA T. I., KORDIUM V. A.          

Transfer of Human Preproinsulin Gene Into Streptozotocin Diabetic Rats

76-80

Summary Full text
         

Structure and Function of Biopolymers

KHLEBTSOV N. G., NIKIFOROV V. V, MELNIKOV A. G., MERKULOVA T. K, SERDOBINTSEV L. N.          

Elastic Scattering Spectroscopy of Yersinia Pestis Capsular Protein Solutions

81-87

Summary Full text
         
GORBENKO G. P., DREVAL V. I.          

Interaction of Methemoglobin with Phospholipid Vesicles

87-90

Summary Full text
         

Gene-Engineering Biotechnology

KROUPSKAYA I. V, ZHYVOLOUP A. N., PATON E. B.          

Construction of Hybrid lacZ Genes to Study the E. coli rplJL Operon Genes Expression Mechanisms

91-100

Summary Full text
         
RUMER L. M., LIVSHITS V. A.          

Plasmid Transformation of Streptococcus lactis sphaeroplasts

100-104, 113

Summary Full text
         

Short Communications

GUDZERA O. I., SIDORIK L. L., ZOLOTUKHINA I. V, TUKALO M. A., MATSUKA G. Kh.          

Isolation of Seryl-tRNA Synthetase from the Animal Liver by Proximate Method

105-107

Summary Full text