Biopolym. Cell. 2022; 38(1)
Reviews
Voloshyna I. M., Shkotova L. V.
Biopolym. Cell. 2022; 38(1):3-8.
Structure and Function of Biopolymers
Biomedicine
Bioorganic Chemistry
Kholodniak O. V., Tniguer M., Nosulenko I. S., Kinichenko A. O., Kandybey K. I., Antypenko O. M., Kovalenko S. I.
Biopolym. Cell. 2022; 38(1):26-36.
Konovalenko A. S., Zhirnov V. V., Shablykin O. V., Shablykina O. V., Moskvina V. S., Brovarets V. S.
Biopolym. Cell. 2022; 38(1):37-47.
Grozav A. M., Chornous V. O., Diichuk I. V., Kemskyi S. V., Yakovychuk N. D., Fedoriv M. Z., Vovk M. V.
Biopolym. Cell. 2022; 38(1):48-57.