Biopolym. Cell. 2009; 25(5):337-342.
Jubilee
Charles Robert Darwin (to the 200th Birthday and the 150th Anniversary of the publication of the book «On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life»
1Vagin Yu. V.
  1. Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine
    150, Akademika Zabolotnoho Str., Kyiv, Ukraine, 03680

Abstract

References

[1] Stone I. The origin: A biographical novel of Charles Darwin New York : Doubleday, 1980 743 p.
[2] Darwin Ch. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life London: John Murray, 1859 162 p.
[3] Mednikov B. Darvinizm v XX veke–M.: Sovetskaya Rossiya, 1975 224 p.
[4] Chetverikov S. S. O nekotorykh momentakh evolyutsionnogo prozessa s tochki zreniya sovremennoy genetiki. Bull. MOIP, biology. 1965; 4(1):33–74.
[5] Timofeev-Resovskiy N. V., Voronzov N. N., Yablokov A. V. Kratkiy ocherk teorii evolyutsii M.: Nauka, 1977 297 p.
[6] Shmal'gauzen I. I. Problemy darvinizma. L.: Nauka, 1969 493 p.
[7] Mayr E., Provine W. The evolutionary synthesis: perspectives on the unification of biology. Cambridge: Harvard univ. press, 1980 786 p.
[8] Gilbert S. Developmental Biology M.: Mir, 1993 Vol. 3 350 p.
[9] Mayr E. Animal species and evolution. Harvard University Press, Cambridge, 1963; 797 p
[10] Shmal'gauzen I. I. Faktory evolyuzii. Teoriya stabiliziruyuschego otbora M.: Nauka, 1968 451 p.
[11] Dobzhansky Th. Genetics and the origin of species. New York: Columbia Univ. Press, 1937 364 p.
[12] Dobzhansky Th. Genetics of the evolutionary process. New York: Columbia Univ. Press, 1970 505 p.
[13] Fisher R. A. The genetical theory of natural selection Oxford: Clarendon Press, 1930 347 p.
[14] Timofeev-Resovskiy N. V., Yablokov A. V., Glotov N. V. Ocherk ucheniya o populyatsii. M.: Nauka, 1973 277 p.
[15] Kimura M. The neutral theory of molecular evolution. Cambridge: Univ. press, 1985 384 p.
[16] Lewontin R. The genetic basis of evolutionary change. New York: Colambia Univ. press, 1974.
[17] Efroimson V. P. Vvedenie v meditsinskuyu genetiku. M.: Nauka, 1969 389 p.
[18] Sheppard FI. Natural selection and heredity. M.: Nauka, 1964. 214 p.
[19] Ford E. B. Ecological genetics. New York: Chapman & Hall, 1971 410 p.
[20] Mazer K. Biometricheskaya genetika. M.: Mir, 1985 463 p.
[21] Raff R., Kaufman T. Embryos, genes and evolution. New York: MacMillan, 1983.
[22] King M. C., Wilson A. C. Evolution at two levels in humans and chimpanzees Science 1975 188, N 4210:107–116.
[23] Cheng Z., Ventura M., She X. A genome-wide comparisonof recent chimpanzee and human segmental duplications. Nature 2005 437, N 7055:88–93.
[24] Markov A. V. Novyy podchod k modelirovaniyu dinamikiraznoobraziya fanerozoyskoy morskoy bioty. Zhurn. obsch.biologii. 2001; 62(6):460–471.
[25] Ponomarenko A. G. Dannye paleontologii o proischozhdeniichlenistonogikh Evolyutsionnye faktory formirovaniyaraznoobraziya zhivotnogo mira. M.: KMK, 2005:146–155.
[26] Rozhnov S. V. Morfologicheskie zakonomernosti stanovleniya i evolyuzii vysshich taksonov iglokozhikh Evolyutsionnye faktory formirovaniya raznoobraziya zhivotnogo mira M.: KMK, 2005:156–170.
[27] Ahlberg P. E., Clack J. A. A firm step from water to land. Nature 2006 440, N 7085:747–749.
[28] Belayeva N. V., Blagoderov V. A., Dmitriev V. Yu. History of Insects. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2002 517 p.
[29] Daeschler E. D., Shubin N. H., Jencins F. A., Jr. A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan Nature 2006 440, N 7085:757–763.
[30] Shubin N. H., Daeschler F. A., Jencins, Jr. The pectoral fin of Tiktaalik roseae and origin of the tetrapod limb Nature 2006 440, N 7085:764–771.
[31] Gould S. J., Schwartz K. V. Wonderfull life–New York: Norton. 1989 395 p.
[32] Margulis L. The live kingdoms San Francisco: Freeman, 1988 467 p.
[33] Gunbin K. V., Suslov V. V., Kolchanov N. A. Aromorfozy I adaptivnaya molekulyarnaya evolyutsiya. Vestn. VOGiS. 2007; 11(2):373–400.
[34] Ney M. Molekulyarnaya evolyutsiya i filogenetika. Kyiv: KVZ, 2004 404 p.
[35] Shmal'gauzen I. I. Kiberneticheskie voprosy biologii Novosibirsk: Nauka, 1968 223 p.
[36] Shmal'gauzen I. I. Problemy darvinizma L.: Nauka, 1969 493 p.
[37] Pianka E. R. Evolutionary ecology New York: Harper and Row, 1974 356 p.
[38] Dokinz R. Egoisticheskiy gen. M.: Mir, 1993 316 p.
[39] Severzov A. N. Etyudy po teorii evolyutsii Berlin: RSFSR,1921 312 p.