Biopolym. Cell. 2009; 25(5):337-342.
Ювілеї
Чарльз Роберт Дарвін (до 200-річчя з дня народження і 150-річчю виходу в світ його головної наукової праці - «Походження видів шляхом природного добору, або збереження обраних порід в боротьбі за життя»)
1Вагін Ю. В.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

References

[1] Stone I. The origin: A biographical novel of Charles Darwin New York : Doubleday, 1980 743 p.
[2] Darwin Ch. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life London: John Murray, 1859 162 p.
[3] Mednikov B. Darvinizm v XX veke–M.: Sovetskaya Rossiya, 1975 224 p.
[4] Chetverikov S. S. O nekotorykh momentakh evolyutsionnogo prozessa s tochki zreniya sovremennoy genetiki. Bull. MOIP, biology. 1965; 4(1):33–74.
[5] Timofeev-Resovskiy N. V., Voronzov N. N., Yablokov A. V. Kratkiy ocherk teorii evolyutsii M.: Nauka, 1977 297 p.
[6] Shmal'gauzen I. I. Problemy darvinizma. L.: Nauka, 1969 493 p.
[7] Mayr E., Provine W. The evolutionary synthesis: perspectives on the unification of biology. Cambridge: Harvard univ. press, 1980 786 p.
[8] Gilbert S. Developmental Biology M.: Mir, 1993 Vol. 3 350 p.
[9] Mayr E. Animal species and evolution. Harvard University Press, Cambridge, 1963; 797 p
[10] Shmal'gauzen I. I. Faktory evolyuzii. Teoriya stabiliziruyuschego otbora M.: Nauka, 1968 451 p.
[11] Dobzhansky Th. Genetics and the origin of species. New York: Columbia Univ. Press, 1937 364 p.
[12] Dobzhansky Th. Genetics of the evolutionary process. New York: Columbia Univ. Press, 1970 505 p.
[13] Fisher R. A. The genetical theory of natural selection Oxford: Clarendon Press, 1930 347 p.
[14] Timofeev-Resovskiy N. V., Yablokov A. V., Glotov N. V. Ocherk ucheniya o populyatsii. M.: Nauka, 1973 277 p.
[15] Kimura M. The neutral theory of molecular evolution. Cambridge: Univ. press, 1985 384 p.
[16] Lewontin R. The genetic basis of evolutionary change. New York: Colambia Univ. press, 1974.
[17] Efroimson V. P. Vvedenie v meditsinskuyu genetiku. M.: Nauka, 1969 389 p.
[18] Sheppard FI. Natural selection and heredity. M.: Nauka, 1964. 214 p.
[19] Ford E. B. Ecological genetics. New York: Chapman & Hall, 1971 410 p.
[20] Mazer K. Biometricheskaya genetika. M.: Mir, 1985 463 p.
[21] Raff R., Kaufman T. Embryos, genes and evolution. New York: MacMillan, 1983.
[22] King M. C., Wilson A. C. Evolution at two levels in humans and chimpanzees Science 1975 188, N 4210:107–116.
[23] Cheng Z., Ventura M., She X. A genome-wide comparisonof recent chimpanzee and human segmental duplications. Nature 2005 437, N 7055:88–93.
[24] Markov A. V. Novyy podchod k modelirovaniyu dinamikiraznoobraziya fanerozoyskoy morskoy bioty. Zhurn. obsch.biologii. 2001; 62(6):460–471.
[25] Ponomarenko A. G. Dannye paleontologii o proischozhdeniichlenistonogikh Evolyutsionnye faktory formirovaniyaraznoobraziya zhivotnogo mira. M.: KMK, 2005:146–155.
[26] Rozhnov S. V. Morfologicheskie zakonomernosti stanovleniya i evolyuzii vysshich taksonov iglokozhikh Evolyutsionnye faktory formirovaniya raznoobraziya zhivotnogo mira M.: KMK, 2005:156–170.
[27] Ahlberg P. E., Clack J. A. A firm step from water to land. Nature 2006 440, N 7085:747–749.
[28] Belayeva N. V., Blagoderov V. A., Dmitriev V. Yu. History of Insects. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2002 517 p.
[29] Daeschler E. D., Shubin N. H., Jencins F. A., Jr. A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan Nature 2006 440, N 7085:757–763.
[30] Shubin N. H., Daeschler F. A., Jencins, Jr. The pectoral fin of Tiktaalik roseae and origin of the tetrapod limb Nature 2006 440, N 7085:764–771.
[31] Gould S. J., Schwartz K. V. Wonderfull life–New York: Norton. 1989 395 p.
[32] Margulis L. The live kingdoms San Francisco: Freeman, 1988 467 p.
[33] Gunbin K. V., Suslov V. V., Kolchanov N. A. Aromorfozy I adaptivnaya molekulyarnaya evolyutsiya. Vestn. VOGiS. 2007; 11(2):373–400.
[34] Ney M. Molekulyarnaya evolyutsiya i filogenetika. Kyiv: KVZ, 2004 404 p.
[35] Shmal'gauzen I. I. Kiberneticheskie voprosy biologii Novosibirsk: Nauka, 1968 223 p.
[36] Shmal'gauzen I. I. Problemy darvinizma L.: Nauka, 1969 493 p.
[37] Pianka E. R. Evolutionary ecology New York: Harper and Row, 1974 356 p.
[38] Dokinz R. Egoisticheskiy gen. M.: Mir, 1993 316 p.
[39] Severzov A. N. Etyudy po teorii evolyutsii Berlin: RSFSR,1921 312 p.