Biopolym. Cell. 2012; 28(3)
Reviews
Kovalchuk N. V., Melnykova N. M., Musatenko L. I.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):171-180.
Shahid S., Irshad S.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):181-189 .
Minireviews
Khodyreva S. N., Kutuzov M. M., Lavrik O. I.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):199-201.
Rechkunova N. I., Krasikova Y. S., Maltseva E. A., Lavrik O. I.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):207-211.
Structure and Function of Biopolymers
Evdokimov A. N., Tsidulko A. Yu., Petruseva I. O., Koroleva L. S., Serpokrylova I. Yu., Silnikov V. N., Lavrik O. I.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):212-217.
Bioorganic Chemistry
Zakharenko A. L., Salomatina O. V., Sukhanova M. V., Kutuzov M. M., Ilina E. S., Khodyreva S. N., Schreiber V., Salakhutdinov N. F., Lavrik O. I.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):223-228.
Tkachova T. N., Kavok N. S., Borovoy I. A., Obukhova O. M., Klimov S. A., Malyukin Yu. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):229-233.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Dergai O. V., Dergai M. V., Skrypkina I. Ya., Tsyba L. O., Yaruchik A. M., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):234-238 .
Short Communications
Kutuzov M. M., Zakharenko A. L., Sukhanova M. V., Khodyreva S. N., Khomenko T. M., Volcho K. P., Salakhutdinov N. F., Lavrik O. I.
Biopolym. Cell. 2012; 28(3):239-241.