Biopolym. Cell. 2013; 29(2)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Palchevska O. L., Balatskii V. V., Andrejeva A. O., Macewicz L. L., Piven O. O., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2013; 29(2):124-130.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Dergai O. V., Dergai M. V., Gudkova D. O., Tsyba L. O., Skrypkina I. Ya., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2013; 29(2):131-135.
Molecular and Cell Biotechnologies
Malanchuk O. M., Ovcharenko G. V., Tykhonkova I. O., Khoma O. S., Chorna U. V., Rybak M. Yu., Palchevskyy S. S.
Biopolym. Cell. 2013; 29(2):136-142.
Viruses and Cell
Bioorganic Chemistry
Palchykovska L. G., Vasylchenko O. V., Platonov M. O., Starosyla D. B., Porva J. I., Rymar S. J., Atamaniuk V. P., Samijlenko S. P., Rybalko S. L.
Biopolym. Cell. 2013; 29(2):150-156.
Molecular Biophysics
Short Communications