Biopolym. Cell. 2018; 34(1)
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Molecular and Cell Biotechnologies
Knyzhnykova D. V., Topolnikova Ya. V., Kucherenko I. S., Soldatkin O. O.
Biopolym. Cell. 2018; 34(1):14-23.
Viruses and Cell
Shevchenko T. P., Tymchyshyn O. V., Kosenko I. A., Budzanivska I. G., Shevchenko O. V., Polishchuk V. P.
Biopolym. Cell. 2018; 34(1):32-40.
Biliavska L. O., Pankivska Y. B., Povnitsa O. Yu., Pikun N. V., Shermolovich Y. G., Zagorodnya S. D
Biopolym. Cell. 2018; 34(1):49-58.
Bioorganic Chemistry
Ostapiuk Yu. V., Frolov D. A., Vasylyschyn R. Ya., Matiychuk V. S.
Biopolym. Cell. 2018; 34(1):59-71.
Discussions
Verevka S. V., Voroshylova N. M.
Biopolym. Cell. 2018; 34(1):72-81.