Biopolym. Cell. 1985; 1(6)
Reviews
Knorre V. L., Savinkova L. K., Salganik R. I.
Biopolym. Cell. 1985; 1(6):283-292.
Babealashvilli R. Sh., Chidgeavadze Z. G., Krayevsky A. A., Kukhanova M. K., Atrazhev A. M., Azhaev A. V., Kutateladze T. V.
Biopolym. Cell. 1985; 1(6):293-307.
Koroleva O. N., Drutsa V. L., Shabarova Z. A.
Biopolym. Cell. 1985; 1(6):307-311.
Structure and Function of Biopolymers
Short Communications
Dorokhov D. B., Shwarts V. S., Semenkov Yu. P.
Biopolym. Cell. 1985; 1(6):318-322.
Lekis A. V., Lukoshevichius L. Yu., Kovalenko M. I., Buldakova O. V.
Biopolym. Cell. 1985; 1(6):322-327.
News Items