Biopolym. Cell. 1996; 12(2)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Bondarenko L. B., Ohiy S. A., Tsernjuk V. N., Butovich I. A.
Biopolym. Cell. 1996; 12(2):29-33.
Bondarenko L. B., Ohiy S. A., Butovich I. A.
Biopolym. Cell. 1996; 12(2):34-37.
Zeleny S. B., Lysovsky I. L., Glazko V. I.
Biopolym. Cell. 1996; 12(2):38-41.
Cell Biology
Kovalenko P. G., Yefimenko I. M., Schuman N. V., Medvedeva T. V., Gazaryan K. G., Galkin A. P.
Biopolym. Cell. 1996; 12(2):42-46.
Yablokova E. V., Kiyamova R. G., Tuleneva N. M., Kolesnichenko E. V., Gorshkova T. A., Zheltonozhskaya L. V.
Biopolym. Cell. 1996; 12(2):56-61.
Genome and Its Regulation
Kirik D. L., Burianovsky L. N., Sliablovskaya E. A., Pinchuc I. V., Krolevetskaya N. M., Kikot V. I.
Biopolym. Cell. 1996; 12(2):68-73.
Viruses and Cell
Patskovsky Yu. V., Negrebetskaya E. N., Chernomaz A. A., Voloshchuk T. P., Rubashevsky E. L., Kitam O. E., Tereshchenko M. I., Nosach L. N., Potopalsky A. I.
Biopolym. Cell. 1996; 12(2):74-83.